اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
قیام 17 شهریور به روایت تصاویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ یکی از نقاط عطف انقلاب اسلامی قتل عام مردم  تهران در  17شهریور در میدان ژاله (شهدا) بود. کشتار بی‌رحمانه مردم در آن روز تجلی واقعی رژیمی بود که سعی می‌کرد با فریب کاری از خود چهره‌ای صلح دوست، آزادی خواه و مخالف با مفاسد بسازد. واقعه 17 شهریور نقطه پایانی بود بین ملتی ستمدیده و رژیمی ستمکار. این واقعه نظریه امام خمینی را در دروغ‌گویی و فریب کاری رژیم به اثبات رساند و مردم را برای سرنگونی رژیم مصمم‌تر ساخت.
در زیر تصاویر این جنایت رژیم پهلوی که توسط  اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است آمده است.
تظاهرات مردم تهران در روز جمعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله/ پیكر جمعی از شهدای واقعه 17 شهریور تهران در سالن غسالخانه بهشت زهرا...

تظاهرات مردم تهران در روز جمعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله/ پیكر جمعی از شهدای واقعه 17 شهریور تهران در سالن غسالخانه بهشت زهرا...

تظاهرات مردم تهران در روز جمعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله/ پیكر جمعی از شهدای واقعه 17 شهریور تهران در سالن غسالخانه بهشت زهرا...

تظاهرات مردم تهران در روز جمعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله/ پیكر جمعی از شهدای واقعه 17 شهریور تهران در سالن غسالخانه بهشت زهرا...

تظاهرات مردم تهران در روز جمعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله/ پیكر جمعی از شهدای واقعه 17 شهریور تهران در سالن غسالخانه بهشت زهرا...

تظاهرات مردم تهران در روز جمعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله/ پیكر جمعی از شهدای واقعه 17 شهریور تهران در سالن غسالخانه بهشت زهرا...

تظاهرات مردم تهران در روز جمعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله/ پیكر جمعی از شهدای واقعه 17 شهریور تهران در سالن غسالخانه بهشت زهرا...

تظاهرات مردم تهران در روز جمعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله/ پیكر جمعی از شهدای واقعه 17 شهریور تهران در سالن غسالخانه بهشت زهرا...

تظاهرات مردم تهران در روز جمعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله/ پیكر جمعی از شهدای واقعه 17 شهریور تهران در سالن غسالخانه بهشت زهرا...

تظاهرات مردم تهران در روز جمعه 17 شهریور 1357 در میدان ژاله/ پیكر جمعی از شهدای واقعه 17 شهریور تهران در سالن غسالخانه بهشت زهرا...