15 شهریور 1353
رحلت آیت‌الله سیدمحمود شاهرودی
آيت‌الله العظمی سيدمحمود شاهرودی از مراجع نجف بدرود حيات گفت.