16 شهریور 54
شهادت مجید شریف واقفی
مجيد شريف واقفي از بنيانگذاران سازمان مجاهدين خلق که در اعتراض به مارکسیست شدن سازمان ، با شورای مرکزی سازمان مخالفت کرده بود، در جریان تسویه درون سازمان توسط وحید افراخته به شهادت رسید.