16 شهریور 1357
تصویب حکومت نظامی به درخواست شریف‌امامی
با توافق مجلسين شوراي ملي و سنا، هيأت دولت مقرر كرد كه از فردا 17 شهريور، مقررات حكومت نظامي در تهران و حومه به اجرا گذارده شد.