17 شهریور 1366
حمله هوایی رژیم بعث عراق
کارخانه کاغذسازی دزفول، کارخانه ماشین سازی اراک، کارخانه های قند و سیمان در شرق کرمانشاه، کارخانه سیمان دورود، کارخانه برق شاه آباد و چند واحد از تاسیسات نفتی کشور، امروز مورد حمله هواپیماهای عراق قرار گرفت و آسیب دید. عراقیها این روز را «روز انتقام» نامیدند.