18 شهریور 1357
پیام امام خمینی در واکنش به فاجعه 17 شهریور
امام خميني در پيامي به مناسبت واقعه 17 شهريور گفتند: «اي كاش خميني هم در ميان شما بود ودر كنار شما در جبهه دفاع از كشور ودر راه خداي تعالي كشته مي‌شد.»