19 شهریور 1286
انتشار روزنامه نسیم شمال
يك روزنامه فكاهي سياسي و انتقادي به نام «نسيم شمال» به مديريت سيداشرف الدين حسيني قزويني در رشت انتشار خود را آغاز كرد.