19 شهریور 1357
حمایت‌ امریکا از کشتار مردم توسط رژیم پهلوی
وزارت خارجه آمريكا با اعلام اینکه «پرواضح است كه نظم بايد در ايران برقرار شود.» تلویحاً از کشتار مردم در روز 17 شهریور حمایت کرد. دیروز هم جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا تلفنی از برقراری حکومت نظامی و از سرکوب مردم در «جمعه سیاه» حمایت کرد.