21 شهریور 1359
شروط امام خمینی برای آزادی گروگان‌های امریکایی
از سوي رهبر انقلاب شروط ايران براي آزادي گروگانها اعلام شد. اين شروط عبارت بودند از: بازگرداندن داراييهاي شاه، تعهد به عدم مداخله در امور داخلي ايران، آزاد كردن داراييهاي ايران در آمريكا و لغو ادعاهاي آمريكا عليه ايران.