22 شهریور 1357
پیام امام خمینی به ارتشیان
امام خميني در پيامي از ارتشيان ايران خواستند به ملت بپيوندند.