23 شهریور 1286
پایان تحصن شیخ فضل الله نوری
آيت الله شيخ فضل الله نوري پس از تعهد مجلس شورا به اسلامي بودن كشور و غيرقابل تغيير بودن احكام الهي و عدم مخالفت مشروطه با احكام شريعت، به تحصن خود در جوار حرم حضرت عبدالعظيم خاتمه داد.