25 شهریور 1285
برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی
انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی در ایران برگزار شد.