25 شهریور 1320
عزل رضاخان از سلطنت
رضا پهلوی از سلطنت كناره گرفت و عازم اصفهان شد تا به خانواده‌اش بپيوندد.