26 شهریور 1359
الغاء یک‌جانبه قرارداد الجزایر توسط صدام
صدام قرارداد الجزاير را در برابر دوربين‌هاي تلويزيوني پاره كرد.