26 شهریور 1370
تروریست خواندن منافقین توسط امریکا
وزارت خارجه امريكا، سازمان مجاهدين خلق ـ منافقين ـ را يك سازمان تروريستي خواند.