28 شهریور 1335
طرح تأسیس ساواک در مجلس
لايحه تأسيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) كه در شوراي وزيران به تصويب رسيده بود، به مجلس شوراي ملي ارائه شد.