31 شهریور 1348
اولين اجلاس سران كشورهاي اسلامي در رباط ـ پايتخت مراكش

اولين اجلاس سران كشورهاي اسلامي در رباط ـ پايتخت مراكش ـ تشكيل شد.