31 شهریور 1359
هجوم ارتش بعث عراق به مرزها جنوب و غرب ایران و شروع جنگ تحمیلی
ارتش بعث عراق با هجوم به مرزهاي غرب و جنوب ايران، جنگ تحميلي 8 ساله خود را آغاز كرد.