31 شهریور 1359
اولین اظهار امام خمینی پس از شروع حمله عراق به ایران
امام خميني دراولين اظهار نظر پس از شروع حمله عراق به خاك ايران تأكيد كرد «به صدام حسين و امثال او ثابت خواهم كرد كه اينها اذناب امريكا هستند و قابل ذكر نيستند.»