1 مهر 1298
تظاهرات مردم تهران در مخالفت با قرارداد 1919
به پيشنهاد سيد حسن مدرس، اجتماع بزرگي در تهران در اعتراض به انعقاد قرارداد 1919 وثو‌ق‌ الدوله با انگليسي‌ها برگزار شد.