1 مهر 1359
اولین اطلاعیه امام خمینی راجع به جنگ تحمیلی
اولين اطلاعيه امام خميني راجع به شروع جنگ تحميلي در 7 بند منتشر شد.