3 مهر 1367
سفر هیئت ایرانی به نیویورک برای انجام مذاکرات سه جانبه
سفر هیئت ایرانی به نیویورک برای انجام مذاکرات سه جانبه پس از پایان جنگ