4 مهر 1304
اعتراض مردم تهران نسبت به کمبود نان و ارزاق
جمع بسياري از مردم تهران در ميدان بهارستان و مقابل ساختمان مجلس شوراي ملي تجمع كرده و خواستار حل مشكل كمبود نان شدند. در تيراندازي سربازان رضاخاني، تعداي از آنان كشته يا مجروح شدند.