7 مهر 1333
آغاز محاکمه سید حسین فاطمی
محاكمه سيد‌حسين فاطمي وزير خارجه كابينه مصدق در دادگاه شماره يك دادرسي ارتش آغاز شد.