12 مهر 1301
نطق شدید آیت‌الله مدرس علیه رضاخان
آيت الله مدرس طي نطق شديداللحني در مجلس شوراي ملي سردارسپه وزير جنگ را مورد حمله قرار داد و گفت «ما آن قدر قدرت داريم كه مي توانيم شاه را برداريم. طبعاً سردارسپه را نيز مي توانيم عزل كنيم. در همين جلسه معتمدالتجار نماينده تبريز نيز وزير جنگ را به قانون شكني در كشور متهم كرد.