12 مهر 1357
عزیمت امام خمینی از عراق به مقصد کویت
امام خميني كه ديروز از نجف خارج شدند، امروز از عراق خارج و در ساعت 2 بعد از ظهر به مرز «عبدلي» كويت رسيدند. اما دولت كويت مانع ورود امام شد. در نتيجه امام پس از 9 ساعت معطلي در ساعت 11 شب مرز كويت را به سوي بصره ترك كردند.