13 مهر 1357
هجرت تاریخی امام خمینی از عراق به فرانسه

امام خميني از عراق راهي فرانسه شد.