13 مهر 1301
استعفای رضاخان
رضاخان در پاسخ به اظهارات تند سيدحسن مدرس و همچنين معتمدالتجار نماينده تبريز استعفاي خود را از وزارت جنگ تقديم وليعهد كرد تا او به احمدشاه كه در اروپا به سر مي برد اطلاع دهد. ولي اعلام رسمي استعفاي او يك روز بعد در برابر صاحب منصبان نظامي اعلام شد.