14 مهر 1357
ورود امام خمینی به نوفل‌لوشاتو
امام خميني پس از ورود به پاريس در دهكده نوفل لوشاتو اقامت گزيد. اولين موضعگيري امام اين بود كه: اگر دولت فرانسه كمترين محدوديتي در راه فعاليتهاي من عليه رژيم شاه ايجاد كند، اين كشور را نيز ترك خواهم كرد.