15 مهر 1286
تعیین رنگ پرچم کشور ایران
با تدوين قانون اساسي مشروطه، رنگ پرچم ايران معين گرديد كه بر اساس اصل پنجم متمم اين قانون، رنگ سبز در پرچم ايران به عنوان نشانه دين اسلام و مذهب شيعه ؛ رنگ سفيد نشان صلح‏ خواهي، دوستي؛ و قرمز آمادگي ملت براي دفاع  به قيمت ريخته شدن خون است.