15 مهر1357
اعتصاب سراسری در ایران
امروز سراسر ايران در اعتصاب و تعطيلي بود. كليه مدارس، ادارات و سازمانهاي دولتي يا كاملاً تعطيل بودند و يا در تعدادي از آنها كه كارمندان قليلي حضور داشتند از انجام كار خودداري كردند.