15 مهر 1365
انتشار طرح جمهوري اسلامي ايران براي امنيت منطقه در جريان جنگ تحميلي
در پی شایعات صورت گرفته درباره طرح ایران برای گسترش جنگ، جمهوری اسلامی ایران طرح خود برای امنیت منطقه را منتشر کرد.