اسنادی از تبعید آیت‌الله مدرس به خواف در سال 1307
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در اواسط مهرماه 1307، رضاخان که به شدت از مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری آیت‌الله سید حسن مدرس به تنگ آمده بود، دستور تبعید وی را صادر کرد. از این رو شهید مدرس به خواف تبعید شد.

براساس اسناد موجود ابتدا قرار بود شهید مدرس به گناباد تبعید شود اما بعدا خواف به عنوان تبعیدگاه وی انتخاب شد.

در سندی درباره تبعید آیت‌الله مدرس آمده است: «فرمانده محترم لشگر شرق، حسب‌الامر جهانمطاع مبارک ملوکانه ارواحناه فداه ابلاغ می‌شود؛ سید حسن مدرس به سمت شرق تبعید و بدواً مقرر گردد به گن‌آباد [گناباد] اعزام شود. مطابق پیشنهاد رئیس نظمیه خراسان گن‌آباد صلاح نبود و قائن را مقتضی‌تر دیده‌اند. معهذا از طرف اداره نظمیه خراسان ابلاغ گردیده است که در این مورد از آن فرمانده محترم نیز کسب نظریه نموده و به نقطه‌ای که صلاحیت آن برای توقف مشارالیه از طرف لشگر تصدیق شود مشارالیه را اعزام دارند که در آنجا تحت نظر بوده و از مکاتبه و ملاقات او به وسائل مقتضیه جلوگیری شود.»

در سند دیگری به تبعید قطعی آیت‌الله مدرس به خواف اشاره می‌شود. در متن سند دوم آمده است: «ریاست محترم ارکان حرب کل قشون، عطف نمره 3731 به ملاحظاتی گن‌آباد و قائن صلاحیت ندارد و به عقیده اینجانب خواف بهتر است. همین قسم هم به نظمیه مشهد دستور داده شد.»


اسناد تبعید آیت‌الله مدرس به خواف