17 مهر 1344
تاسیس دارالتبلیغ اسلامی
مؤسسه «دارالتبليغ اسلامي» وابسته به سید کاظم شريعتمداري افتتاح شد.