18 مهر 1320
رسیدن رضاخان به تبعیدگاهش در موریس
كشتي حامل رضا خان و دو پسرش ـ عليرضا و عبدالرضاـ كه عازم تبعيد گاه بودند، به بندر پورت لوئي در جزيره موريس رسيد.