18 مهر 1333
محکومیت حسین فاطمی به اعدام
دكتر حسين فاطمي وزير خارجه كابينه مصدق در دادگاه نظامي به اعدام محكوم شد.