18 مهر 1357
پاسخ امام خمینی به نمایندگان کاخ الیزه
در پاسخ به پافشاري نمايندگان كاخ اليزه كه خواستار توقف فعاليت هاي سياسي امام در فرانسه هستند، ايشان در پاسخ تصريح كردند «اگر لازم باشد از اين فرودگاه به آن فرودگاه مي روم و حرفم را مي زنم.»