19 مهر 1369
تاسیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی

به دستور رهبر انقلاب مجمع تقريب مذاهب اسلامي تأسيس شد.