20 مهر 1357
پیام امام خمینی به مناسبت چهلم واقعه هفده شهریور
امام خميني در پيامي به مناسبت چهلم شهداي 17 شهريور تهران اظهار داشت «در منطق كارتر اين جنايتها و وحشيگريهاي شاه كوشش در راه استقرار دمكراسي و موضعگيري مترقيانه نسبت به مسائل اجتماعي است.»