24 مهر 1357
آغاز اشغال خرمشهر

خرمشهر در پي بيش از سه هفته مقاومت نيروهاي ايراني، سرانجام به اشغال نظاميان عراقي درآمد.