25 مهر 1357
مصاحبه امام خمینی با روزنامه لوموند
امام خميني در مصاحبه ‌با روزنامه لوموند تأكيد كردند براي برقراري حكومت اسلامي در ايران، ابتدا بايد رژيم پهلوي برچيده شود.