27 مهر 1384
آغاز محاکمه صدام
محاكمه صدام حسين عامل 8 سال جنگ عليه جمهوري اسلامي ايران (1367-1359) و باني اشغال كويت (1369)، دو سال پس از دستگيري وي، در ميان شديدترين تدابير امنيتي آغاز شد.