28 مهر 1357
آتش زدن ساختمان حزب رستاخیز در همدان

ساختمان حزب رستاخيز در همدان توسط مردم به آتش كشيده شد.