2 آبان 1358
تظاهرات دانشجویان ایرانی در امریکا
صدها تن از دانشجويان ايراني مقيم آمريكا در مقابل بيمارستاني كه محمدرضا پهلوي در آن بستري بود، با شعار مرگ بر شاه خواستار بازگرداندن وي به ايران شدند.