3 آبان 1357
پیام امام خمینی مبنی بر تداوم مبارزه

امام خميني در پيامي مردم را از هر گونه سكوت در برابر رژيم روبه فروپاشي شاه برحذر داشتند.