4 آبان 1359
سقوط خرمشهر

خرمشهر پس از ۳۴ روز مقاوت و از خودگذشتگي نيروهاي مردمي به اشغال نظاميان ارتش صدام درآمد .