4 آبان 1346
تاجگذاری محمدرضا پهلوی
مراسم تاجگذاري محمدرضا پهلوي، فرح و رضا پهلوي در كاخ گلستان انجام شد. هزينه سنگين اين مراسم از بودجه عمومي كشور پرداخت شد.