5 آبان 1365
دستور امام خمینی برای رسیدگی قاطع به پرونده مهدی هاشمی
امام خميني در پاسخ به نامه آقاي ريشهري، وزارت اطلاعات را موظف به رسيدگي جدي و دقيق به پرونده مهدي هاشمي و افراد وابسته به او كردند.