9 آبان 1359
اسارت دکتر محمدجواد تندگویان توسط نیروهای بعثی
دكتر محمدجواد تندگويان وزير نفت كابينه شهيد رجائي هنگام بازديد از تأسيسات نفتي ايران در يكي از جبهه‌هاي جنوب به اسارت نظاميان بعثي عراق درآمد.