9 آبان 1304
انقراض سلسله قاجار
80 نماينده از مجموع 85 نماينده مجلس شوراي ملي به لايحه خلع رژيم قاجار رأي مثبت دادند و بدين ترتيب سلسله 153 ساله قاجار در ايران منقرض شد.